Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOPERNIK Sp.z o.o.,ul. Ciołkowskiego 33; 41-818 Zabrze, posługująca się numerem NIP:6482335617
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: 32 273 58 13
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie www.kopernikzabrze.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w NZOZ KOPERNIK Sp. Z o.o. można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:
Pani Lena Kostosz
e-mail : iod@agm.home.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość , jak również na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 • Wypełnienia zadań podmiotu leczniczego co powoduje, że jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
 • Realizacji praw pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
 • Odbiorcami danych osobowych są: podmioty lecznicze, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz inne instytucje państwowe tj. sądy, prokuratura stosownie do narzuconych prawem obowiązków.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie art 29.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.
 • Dokumentacja medyczna (np. historia choroby lub księgi gabinetu zabiegowego) – 20 lat
 • Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ  (wycofana przed 09.07.2014 r.) - 10 lat
 • Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ (wycofana między 09.07.2014 r. a 08.07.2018 r.)  - 6 lat
 • Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ  (wycofane od 09.07.2018 r.)  - 6 lat
 • Dokumentacja dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia  - 22 lat
 • Dokumentacja medyczna (w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia   – 30 lat
 • Skierowanie zrealizowane  – 5 lat
 • Skierowanie niezrealizowane   - 2 lat
 • Zlecenia lekarza    - 5 lat
 • Dokumentacja badań i orzeczeń psychologicznych (służba medycyny pracy)   – 20 lat
 • Pozostała dokumentacja medyczna służby medycyny pracy  – 20 lat
5. Posiada Pani/ Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo doich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • a także prawo do przenoszenia danych.
6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

7.  Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.