Unia europejska

1. Głównym celem projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz
wdrożenie opieki koordynowanej w NZOZ Kopernik Sp. z o.o. w Zabrzu poprzez inwestycje
w nowoczesną infrastrukturę techniczną i rozwiązania IT" jest zwiększenie jakości usług
medycznych oraz ich dostępności, za pomocą inwestycji w infrastrukturę techniczną i
wdrożenie rozwiązań z zakresu IT.

Realizacja projektu obejmuje rozwój infrastruktury medycznej oraz wdrożenie rozwiązań z
dziedziny IT. Zakupy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dzięki zastosowanym
zaawansowanym technologiom pozwolą zwiększyć jakość badań, a przy tym komfort -
zarówno personelu, jak i pacjentów. Nowe generacje obrazowania pozwolą na uzyskiwanie
najwyższej jakości wyników, szybsze i bardziej szczegółowe badania, obrazowanie
trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Wnioskowany sprzęt IT umożliwi dostosowanie
systemu komputerowego placówki do wymogów związanych z wprowadzeniem EDM,
przechowywaniem danych w zbiorach elektronicznych, gdzie dostęp mają tylko upoważnione
osoby. Zakupiony sprzęt audio-wizualny będzie służył bezpośrednio pacjentowi; na ekranach
LCD umieszczonych w poczekalniach będą wyświetlane istotne informacje dotyczące
programów profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia, czy też na temat wybranego
problemu zdrowotnego dotyczącego pacjentów placówki.

Wartość projektu: 203 153,51 PLN
Wkład UE: 125 916,06 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1.
Infrastruktura ochrony zdrowia - numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.10.01.00-24-
058A/17-00"

 

2. Głównym celem projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz
wdrożenie opieki koordynowanej w NZOZ Kopernik Sp. z o.o. w Zabrzu poprzez inwestycje
w nowoczesną infrastrukturę techniczną i rozwiązania IT" było zwiększenie jakości usług
medycznych oraz ich dostępności, za pomocą inwestycji w infrastrukturę techniczną i
wdrożenie rozwiązań z zakresu IT. Projekt został zakończony i obecnie jest w okresie trwałości.

Realizacja projektu obejmowała rozwój infrastruktury medycznej. Zakupy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych dzięki zastosowanym zaawansowanym technologiom pozwoliły zwiększyć jakość badań, a przy tym komfort - zarówno personelu, jak i pacjentów. Nowe generacje obrazowania pozwoliły na uzyskiwanie najwyższej jakości wyników, szybsze i bardziej szczegółowe badania, obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym.
Wprowadzone w placówce inwestycje ukierunkowane były na poprawę stanu
zdrowia i jakości życia społeczeństwa. Całość procesu diagnostyczno-leczniczego jest koordynowana przez lekarza POZ, współpracującego w razie potrzeby ze specjalistami i lecznictwem szpitalnym
 Wartość projektu: 125 916,06 PLN
Wkład UE: 148 136,54 PLN

Projekt był realizowany w terminie 1.02.2018-31.03.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.10.01.00-24- 058A/17-00"